ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО НА „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ“ ЕООД по CITY TV с наименование „ТИ СИ CITY” 

1. Организатор.
1.1. Предаването „ТИ СИ CITY” се организира и провежда от CITY TV (организатор). Настоящите правила са задължителни за участниците в предаването. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в страницата на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ в Интернет на адрес www.city.bg

1.2.  Предаването „ТИ СИ CITY” се организира с цел включване на снимки, придружени или не с текст, в предаване на CITY TV чрез сайта share.city.bg
Право на участие в предаването имат всички лица, като тези ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен техен представител, преди да публикуват снимки на страницата на CITY TV share.city.bg във връзка с провеждането на  предаването „ТИ СИ CITY” или да предоставят свои лични данни.

2. Начин за участие в предаването.
2.1. За участие в предаването участниците следва да качат своя снимка на интернет страница share.city.bg (която е под страница на официалният сайт на медията www.city.bg).
2.2. Снимките по т. 4.1. от настоящите Правила следва да отговарят на следните изисквания:
2.2.1. Снимките може да бъде избрана от вече съществуващите снимки в устройството на учаснитка или да я направи директно през share.city.bg
2.2.2. Снимките може да бъдат направени по всякакъв начин, включително и като колажи.
2.2.3. Снимките могат да бъдат придружени с текст, коментар или поздрав.
2.2.4. Снимките трябва да не съдържат нецензурни и неприлични изображения, текст или други изрази, асоциации, които са в разрез с добрите нрави. Преценката за това се прави изключително от Организатора и неговото решение не подлежи на оспорване. 

2.2.5. С изпращане на снимка участникът е длъжен:
·    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
·    да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини
.    да не  причинява вреда или опасност от увреждане на психическото, физическото и моралното здраве на децата, по какъвто и да е начин;
·    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на интелектуална собственост и др.;
·    де не копира и публикува снимки на други участници в предаването. За копирана снимка Организаторът приема такава, която е идентична с друга снимка, публикувана на share.city.bg по-рано;
·    

2.3. Изискванията, посочени по-горе се отнасят и до текстовата част /ако има такава/, придружаваща или поясняваща снимките.

2.4. С цел спазване на изискванията по т. 2.2. от настоящите Правила относно вида и съдържанието на снимките и на текстовата част към тях, CITY TV си запазва правото да одобрява чрез администратор, избран от него, публикуваните  от участниците снимки на share.city.bg. Администраторът от страна на oрганизатора, има правото да сваля от share.city.bg всяка снимка, която по негово усмотрение нарушава горните правила. Решението или действията на администратора не подлежат на оспорване и са задължителни за всички участници в предаването.
 
2.5. Всеки участник има право да участва в предаването с неограничен брой снимки. 

2.6. Счита се, че всяко лице, което е качило своя снимка на share.city.bg, се е съгласило с настоящите Правила, отговаря на изискванията им и участва в предаването.

2.7. С качването на снимка в share.city.bg, участникът прехвърля на Организатора неизключителните права Организаторът лично или чрез трети лица да използва снимките и качения текст или части от тях, по всички възможни способи, предвидени и съществуващи в българското законодателство, актуални към датата на използването и за максималния срок, предвиден в Закона за авторското право и сродните му права и на територията на целия свят.
 

2.8. Участникът декларира, че прехвърля на CITY TV /без изброяването да е изчерпателно/ и правото oрганизаторът да преработва снимките, текста или части от тях и/или да ги включва в производни произведения или други обекти на авторското право, в т.ч. и аудиовизуални, независимо от целта, да възпроизвежда снимките и качения текст, да излъчва същите по безжичен път, да предава и препредава същите по кабел, да предлага до същите по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от снимките в търговско количество и други.

2.9. Участниците се задължават да не искат по отношение на качените от тях снимки или текст, предмет на тези Правила, запазването на целостта и неизменяемостта им, при използването или възпроизвеждането им по какъвто и да е начин.

2.10. Подбраните от страна на Организатора снимки ще бъдат включени в предаването „ТИ СИ CITY” по CITY TV, което се излъчва в делничните дни от 17 до 18ч.

3. Правила за участие в предаването „ТИ СИ CITY”
Правилата за участие в предаването „ТИ СИ CITY” са на разположение на всеки потребител безплатно на официалната страница на CITY TV  www.city.bg

4. Правни спорове

4.1. Организаторът на предаването не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с авторски или сродни на тях права върху снимковия материал, текстовата част на инициативата на който и да било участник, права на интелектуална собственост, имащи за обект – съдържание на качен материал, спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с това предаване. Последните се поемат изцяло от участниците и са за тяхна сметка.

4.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в предавнаето, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

5. Разни

5.1. Всеки участник в предаването „ТИ СИ CITY” се счита за уведомен и запознат за правилата на предаването и съгласен с условията му. С включването си в предаването, всеки участник приема личните му данни, както и изпратените от него снимки, да бъдат публикувани, излъчвани и използвани по какъвто и да било начин от Организатора, без други задължения или плащания от страна на Организатора или трети лица, посочени от Организатора.
 

5.2. Организаторът си запазва право да изменя, допълва или променя по какъвто и да било начин настоящите Правила едностранно и по своя преценка. Промените допълненията или измененията влизат в сила от датата на публикуването им на www.city.bg
 
6. Защита на личните данни

6.1. Чрез включването си в предаването „ТИ СИ CITY” участниците са съгласни с предвиденото в настоящите Правила.

6.2. Участието в предаването предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от „Радио и Телевизия Сити” ЕООД. Участниците дават съгласието си да бъдат информирани за бъдещи промоции на Организатора. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

6.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

← Обратно към ТИ СИ CITY